http://iibf-ik.web.nku.edu.tr/

İktisat Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİktisat
Program DirektörüProf. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY
Program TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiLisans
Kazanılan DereceMezun olunduğunda İktisat Lisans diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise İktisatçı (ekonomist)´dır.
Eğitim Türü Tam Zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program AmacıNamık Kemal Üniversitesi İİBF İktisat bölümü, özel ve kamu sektör etkileşimi çerçevesinde ekonominin işleyiş mekanizmasını özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının her kademesinde görev alabilecek, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruh taşıyan, beceri düzeyi yüksek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz mezunlarının ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olmanın ötesinde bir bilim olarak iktisadın sorunlarını kavramış, disiplinler arası düşünebilen, evrensel ve eleştirel düşünceye sahip yaratıcı bireyler olması başlıca hedefimizdir. İktisat eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen eğitim kurumları arasında yer almayı amaçlayan bölümümüz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra disiplinler arası bir anlayışla yapacağı yenilikçi bilimsel araştırmalarla iktisat bilimine özgün katkılar sunmayı hedeflemektedir.
Mezunların Mesleki Profilleri İktisat bölümü mezunları Kamu ve Özel Bankalar, Merkez Bankası, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Üst Kurullar, Sayıştay, Bakanlıklar, Denetim Firmalarında uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca çeşitli araştırma kuruluşları, yerli ve uluslar arası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Bunların yanı sıra iktisat programını tamamlayan öğrenciler, iktisat ve diğer bazı sosyal bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam ederek akademik kariyer de yapabilir ve yüksek öğretim kurumlarında görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye GeçişLisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan         Harfli Notu          Katsayı       Başarı Durumu

90-100              AA                     4,00                 Başarılı

80-89                 BA                     3,50                 Başarılı

70-79                 BB                     3,00                 Başarılı

65-69                 CB                     2,50                 Başarılı

60-64                 CC                     2,00                 Başarılı

50-59                 DD                     1,50                Başarısız

30-49                 FD                     1,00                Başarısız

0-29                    FF                     0,00                Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim becerileri

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinciyle hareket edebilmek
2-Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışmalarda yer alabilmek
3-Dünya, ülke, içinde yaşanılan toplum ve toplumsal değerler, sorumluluklar, etik sorunlar ve sosyal haklar ile ilgili farkındalık kazanmak
4-Farklı alanlarda kıt kaynakları etkin kullanabilmeyle ilgili altyapının oluşturulması
5-Güdülerin ve teşviklerin bireylerin ve kurumların iktisadi seçimleri üzerindeki etkilerini analiz edebilmek
6-İktisadi problemleri tanımlayabilmek ve alternatif modeller önerebilmek
7-İktisat teorisi ve politikasıyla ilgili lokal ve global olarak yapısal analiz oluşturabilmek
8-İşletmecilik faaliyetlerinde gerekli hukuk bilgisine sahip olmak
9-Kamu ve özel sektörde başarıya götürecek gerekli bilgi ve becerileri edinmek
10-Mikro iktisat, makro iktisat ve uluslararası iktisat alanlarında yetkinlik kazanmak
11-Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek. En az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
12-Sayısal ve istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanabilmek
13-Teorik araçlar ve sayısal yöntemler kullanarak iktisadi araştırma tasarlama, yürütme ve ortaya sonuçlar çıkarıp değerlendirebilmek
14-Toplumsal örgütlerin ve kurumların işleyişlerini ve ekonomiye etkilerini anlayabilmek
15-Uluslararası iktisadi gelişmelerin ulusal etkilerini değerlendirebilmek
16-Ürün iyileştirilmesine ve üretim artışına yönelik gerekli altyapının oluşturulması

Müfredat

İktisat Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
İKT103 Genel Muhasebeye Giriş I 3 0 4
İKT111 Hukukun Temel Kavramları 3 0 4
İKT101 İktisada Giriş I 3 0 4
İKT105 İşletme Bilimine Giriş 3 0 4
İKT107 Matematik I 3 0 4
İKT109 Temel Bilgisayar Bilimleri 3 0 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT112 Anayasa Hukukuna Giriş 3 0 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
İKT114 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 4
İKT104 Genel Muhasebeye Giriş II 3 0 4
İKT102 İktisada Giriş II 3 0 4
İKT110 İktisat Sosyolojisi 3 0 4
İKT108 Matematik II 3 0 4
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

2. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT207 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 5
İKT205 İstatistik I 3 0 5
İKT203 Makroiktisat I 3 0 5
İKT303 Matematiksel İktisat I 3 0 5
İKT201 Mikroiktisat I 3 0 5
İKT211 Ticaret Hukuku 3 0 5
Seçmeli 2. sınıf güz dönemi iktisat seçmeli() 5
İKT309 Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3 0 5
İKT209 Envanter Bilanço 3 0 5
İKT213 Kentleşme ve Kent Kültürü 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT208 İktisat Tarihi 3 0 5
İKT206 İstatistik II 3 0 5
İKT210 Kamu Ekonomisi 3 0 5
İKT204 Makroiktisat II 3 0 5
İKT202 Mikroiktisat II 3 0 5
Seçmeli İktisat 2. Sınıf Bahar Dönemi Seçmeli Dersler() 5
İKT212 Borçlar Hukuku 3 0 5
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 65

3. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT301 Ekonometri I 3 0 5
İKT303 Matematiksel İktisat I 3 0 5
İKT303 Matematiksel İktisat I 3 0 5
İKT307 Para Teorisi ve Politikası I 3 0 5
İKT305 Uluslararası İktisat I 3 0 5
Seçmeli İktisat 3. sınıf Güz dönemi() 10
İKT323 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi 3 0 5
İKT315 Endüstriyel Ekonomi 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT302 Ekonometri II 3 0 5
İKT304 Matematiksel İktisat II 3 0 5
İKT308 Para Teorisi ve Politikası II 3 0 5
İKT306 Uluslararası İktisat II 3 0 5
Seçmeli 3 sınıf bahar dönemi (5acts)() 5
İKT325 Davranışsal İktisat 3 0 5
İKT320 İktisat Politikası 3 0 5
Seçmeli kariyer planlama(kariyer planlama) 2
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
CMSB305 AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
İFS818 Arapça´ya Giriş(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(S.B.F-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 4
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İŞLB611 Finans Yönetimi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS808 Güncel İnanç Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
UNİSEC304 Japon Toplumu(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.(İ.Ö)) 4 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İFS815 Kuran´da Ana Konuları (İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS814 Kur’an Okuma ve Tecvid(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
UNİSEC007 NAMIK KEMAL(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ENMBS403 Rekabet Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS817 Siyer-i Nebi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC302 Temel Japonca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TÇE001 Türk Müziği(Türk Müziği Devlet Kons.-Çalgı Eğitimi) 3 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 65

4. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
iKT401 Büyüme ve Kalkınma I 3 0 5
İKT407 Karar Alma ve Oyun Teorisi 3 0 5
İKT403 Maliye Politikası 3 0 5
Seçmeli İktisat 4. sınıf Güz dönemi() 20
İKT417 Girişimcilik I 3 0 5
İKT411 İktisat Felsefesi 3 0 5
İKT407 Karar Alma ve Oyun Teorisi 3 0 5
İKT423 Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Stratejileri 3 0 5
İKT 409 Zaman Serileri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKT422 Büyüme ve Kalkınma II 3 0 5
İKT402 Türkiye Ekonomisi 3 0 5
Seçmeli 4.sınıf bahar dönemi yeni müfredat() 20
İKT418 Girişimcilik II 3 0 5
İKT424 Güncel Ekonomik Konular 3 0 5
İKT412 Politik İktisat 3 0 5
İKT429 Türk Vergi Sistemi 3 0 5
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 65

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
21312131
21312131
21312131
21312131
21312131
21312131
21312131
21312131
21312131
İKT103 Genel Muhasebeye Giriş I
#
21113434
21113434
21113434
21113434
21113434
21113434
İKT101 İktisada Giriş I
#
5353000521013033
5050313521503303
İKT105 İşletme Bilimine Giriş
#
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
32133434
İKT107 Matematik I
#
1223450000000000
İKT109 Temel Bilgisayar Bilimleri
#
35113133
35113133
35113133
35113133
35113133
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce)
#
11311211
11111113
11111111
11111111
11111111
11111111
İKT112 Anayasa Hukukuna Giriş
#
22251555
22251555
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
33232433
33232433
33232433
33232433
33232433
33232433
İKT104 Genel Muhasebeye Giriş II
#
44445545
44445545
44445545
44445545
İKT102 İktisada Giriş II
#
53354343
53354343
İKT108 Matematik II
#
41111111
TDİ102 Türk Dili II
#
1100101021111011
1100110001101110
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000010
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0011000100000001
0011001110000101
0041001010210101
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
1111111111111111
1111111211111111
1211411111111111
İKT207 İktisadi Düşünceler Tarihi
#
5555555354533553
5555555354533553
İKT205 İstatistik I
#
43444534
İKT203 Makroiktisat I
#
4212344044134230
0000000000000000
4212343044134230
4212244044134230
İKT201 Mikroiktisat I
#
44443443
44443443
İKT211 Ticaret Hukuku
#
1234232322000422
0323322321010123
2122222410000002
3422133230005322
4121232120202033
İKT309 Bankacılık ve Finansal Kurumlar
#
1111155155515550
İKT208 İktisat Tarihi
#
12313111
İKT206 İstatistik II
#
44313253
İKT210 Kamu Ekonomisi
#
44443333
44443333
44443333
44443333
44443333
İKT204 Makroiktisat II
#
33114353
53113333
53113343
İKT202 Mikroiktisat II
#
44443443
44443443
İKT212 Borçlar Hukuku
#
22254253
İKT301 Ekonometri I
#
45425354
45425354
45425354
İKT303 Matematiksel İktisat I
#
44244242
44244242
44244242
44244242
44244242
İKT303 Matematiksel İktisat I
#
44244242
44244242
44244242
44244242
44244242
İKT307 Para Teorisi ve Politikası I
#
44555252
44555252
44555252
İKT305 Uluslararası İktisat I
#
3435454145344251
5435445145344251
5435445145344251
İKT323 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi
#
1134354433412231
2233354433413431
İKT315 Endüstriyel Ekonomi
#
3002003020002340
2220002023000010
1000030000002020
İKT302 Ekonometri II
#
55225353
55225353
55225353
55225353
55225353
İKT304 Matematiksel İktisat II
#
22242213
İKT308 Para Teorisi ve Politikası II
#
5555555335355552
5555555335355552
İKT306 Uluslararası İktisat II
#
3334552453434252
3343542453345552
3353452453224254
4323452453425452
4335452453444253
İKT325 Davranışsal İktisat
#
44435344
İKT320 İktisat Politikası
#
43355554
43355554
43355554
43355554
43355554
43355554
KRYP01 Kariyer Planlama
#
4245345503543434
iKT401 Büyüme ve Kalkınma I
#
23334433
23334433
23334433
İKT407 Karar Alma ve Oyun Teorisi
#
44325344
44325344
44325344
44325344
44325344
İKT403 Maliye Politikası
#
43244352
43244352
İKT417 Girişimcilik I
#
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
İKT407 Karar Alma ve Oyun Teorisi
#
44325344
44325344
44325344
44325344
44325344
İKT423 Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Stratejileri
#
5344345154343121
5343345154345241
5344345134345141
5343344144343141
İKT 409 Zaman Serileri Analizi
#
45225343
45225343
45225343
45225343
45225343
45225343
İKT422 Büyüme ve Kalkınma II
#
23334433
23334433
23334433
İKT402 Türkiye Ekonomisi
#
32414131
32414131
32414131
İKT418 Girişimcilik II
#
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
13111111
İKT424 Güncel Ekonomik Konular
#
54555555
54555555
54555555
54555555
54555555
İKT412 Politik İktisat
#
42444452
42444452
42444452
İKT429 Türk Vergi Sistemi
#
3434000000000000
4433000000000000
5433000000000000
4334000000000000
4433000000000000
4333000000000000
4543000000000000